Algemene voorwaarden Tecfor Care Nederland


Algemene voorwaarden Tecfor Care Nederland
Tecfor Care Nederland , gevestigd te 6942SB in Didam aan de Majoraan 9 A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer: 66053986, hanteert de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1   Toepassen van deze voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts-)handelingen van Tecfor Care Nederland, zoals
    (offerte)aanvragen en aanbiedingen en op alle door of namens Tecfor Care Nederland gesloten overeenkomsten.
1.2 Afwijking van – of aanvullingen op – deze algemene voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming
      van Tecfor Care Nederland.
1.3 Tecfor Care Nederland wijst op voorhand de eventueel door koper gehanteerde voorwaarden, onder welke benaming
      ook, van de hand. Tecfor Care Nederland is enkel na haar uitdrukkelijke en schriftelijke instemming aan de
      voorwaarden van de koper gebonden.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, mocht zijn of mocht worden vernietigd, dan laat
     dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van de nietige en/
     of vernietigde bepaling dient tussen Tecfor Care Nederland en de koper een nadere bepaling van kracht te worden
     die de strekking van de vernietigde bepaling het meest benaderd.

Artikel 2 Aanbieding en de overeenkomst

2.1 Alle door Tecfor Care Nederland uitgebrachte aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en binden Tecfor Care niet.
2.2 Alle aanbiedingen van Tecfor Care Nederland zijn drie maanden geldig, tenzij uit de aanbieding anders blijkt. De
      op de website, aanbiedingen, folders, advertenties en andere (reclame)materiaal vermelde maten, gewichten en
      technische specificaties alsmede de daarbij behorende ekeningen en afbeeldingen zijn slechts bij benadering en
      vrijblijvend. Tecfor Care Nederland kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
      Tecfor Care Nederland kan niet aan aanbiedingen worden gehouden, indien de koper redelijkerwijs kon begrijpen
      dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving is.
2.3 Een overeenkomst tussen Tecfor Care Nederland en de koper komt eerst tot stand nadat Tecfor Care Nederland dit
      schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan de koper bevestigd.
2.4 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Tecfor Care Nederland binden haar uitsluitend
      voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 De prijs

3.1 Alle prijzen in aanbiedingen en in overeenkomsten zijn netto prijzen (exclusief BTW) in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk
     anders vermeld. Indien er additionele kosten, zoals bijvoorbeeld vervoerskosten, voor rekening koper zijn, worden
     deze afzonderlijk vermeld.
3.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Ten aanzien van die druk- en zetfouten wordt door
      Tecfor Care Nederland geen aansprakelijkheid aanvaard; zie ook 2.2.
3.3 De prijzen die Tecfor Care Nederland hanteert zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat
      tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stemmen
      heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in
      één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, voordat levering heeft plaatsgevonden, is Tecfor
      Care Nederland bevoegd de overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde
      factoren aan te passen.
3.4 Tecfor Care Nederland brengt voor alle leveringen vervoerskosten in rekening. Deze bedragen:

* € 55,00 (exclusief BTW) voor leveringen van minder dan € 500,00 (exclusief BTW);
* € 0,00 (exclusief BTW) voor leveringen vanaf € 500,00(exclusief BTW).
Deze bedragen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd, voor het eerst per 1 januari
2019.

Artikel 4 De levering

4.1 De levertijden die Tecfor Care Nederland aangeeft, gelden slechts bij benadering en zijn geen fatale termijnen. De
      levertijden hebben geen ingebreke stellende kracht.
4.2 Als plaats van levering geldt het door de koper aan Tecfor Care Nederland opgegeven adres.
4.3 De levering vindt plaats door (of in opdracht van) Tecfor Care Nederland.
4.4 Het is Tecfor Care Nederland toegestaan orders in gedeelten af te leveren.
4.5 Koper zorgt er voor dat Tecfor Care Nederland toegang krijgt tot de plaats van aflevering en zorgt voor het lossen
      van de goederen. Indien het aan koper te wijten is dat deze niet door Tecfor Care Nederland kunnen worden afgeleverd,
      zullen deze voor rekening en risico en op kosten van koper worden opgeslagen.
4.6 Het risico op tenietgaan en/of waardevermindering van goederen die door of in opdracht van Tecfor Care Nederland
      worden geleverd gaat over op de koper bij aflevering aan het overeengekomen afleveradres.
4.7 Wanneer Tecfor Care Nederland haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die geen oorzaak
      vinden in enig handelen of nalaten van Tecfor Care Nederland, maar het gevolg is van een niet aan haar toe te rekenen
      oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het
      uitblijven van levering door de (toe)leveranciers van Tecfor Care Nederland, dan geldt dit tussen partijen als overmacht.
      De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de
      vertragende omstandigheden.
4.8 Het overschrijden van de levertijd geeft aan koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
      tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Tecfor Care Nederland.
4.9 Indien - ondanks het bovenstaande - afl vering niet binnen 12 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft
      plaatsgevonden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Artikel 5 Betaling

5.1 Tecfor Care Nederland hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum voor haar facturen.
5.2 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de koper van rechtswege in verzuim en is
      de koper de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De
      buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom.
5.3 De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Tecfor Care
      Nederland te melden.
5.4 Tecfor Care Nederland heeft het recht zekerheid – in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie, hypotheek-,
      pandrecht of borgtocht – van koper te verlangen voor de voldoening van enige verplichting van koper.
5.5 Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met een vordering die de koper heeft op Tecfor Care Nederland.
5.6 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk
      opeisbaar.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door Tecfor Care Nederland aan koper geleverde zaken blijven eigendom van Tecfor Care Nederland totdat
      koper alle verplichtingen uit alle met Tecfor Care Nederland gesloten overeenkomsten is nagekomen.
6.2 Door Tecfor Care Nederland aan koper geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud van
      Tecfor Care Nederland vallen, mogen niet worden doorverkocht, of als betaalmiddel worden gebruikt.
6.3 Koper is niet bevoegd de zaken van Tecfor Care Nederland te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
6.4 Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten
      van Tecfor Care Nederland veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud
      geleverde, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is koper verplicht om Tecfor Care Nederland
      daarvan op de hoogte te stellen. Komt koper deze verplichting niet na, dan wordt de koopprijs terstond in
      zijn geheel opeisbaar.
6.5 Koper is verplicht de door Tecfor Care Nederland onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op eerste verzoek
      van Tecfor Care Nederland aan haar af te geven. Koper verleent Tecfor Care Nederland reeds nu voor alsdan
      een onvoorwaardelijke en onherroepelijke machtiging om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
      Tecfor Care Nederland zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 7 Recht van reclame

7.1 Koper dient de zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna nauwkeurig te onderzoeken. Eventuele
      gebrek-en dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Tecfor Care Nederland te
      worden gemeld. Tijdige reclamering schort de afname- en betalingsverplichting van koper niet op.
7.2 Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades, die reeds bij de aflevering worden geconstateerd, dienen door koper
      op de vrachtbrief of het afleverdocument vermeld te worden, bij gebreke waarvan wordt aangenomen dat de
      zaken bij aflevering geen tekorten/gebreken en/of schades hadden.
7.3 Niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk twee dagen na de constatering schriftelijk aan Tecfor Care Nederland te
      worden doorgegeven.
7.4 Na het constateren van enig gebrek is koper verplicht om het gebruik van de betreffende zaak onmiddellijk te
      staken en al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade. De zaak
      waarop de klacht betrekking heeft moet ter beoordeling door Tecfor Care Nederland beschikbaar blijven in de
      toestand waarin deze zich bevond op het tijdstip dat het gebrek werd geconstateerd.
7.5 Zaken kunnen slechts na schriftelijke toestemming van Tecfor Care Nederland worden geretourneerd.

Artikel 8 Garantie

8.1 Tecfor Care Nederland hanteert een garantietermijn van 36 maanden vanaf de datum van levering voor de geleverde
      goederen, met uitzondering van de hout onderdelen en accu’s. Voor hout onderdelen en accu's geldt een
      garantietermijn van 12 maanden vanaf de datum van levering.
8.2 Deze garantieregeling is alleen van toepassing bij normaal gebruik en indien conform de installatie- en gebruiksvoorschriften
      is gehandeld.
8.3 Koper komt geen beroep op de garantie toe indien het gebrek is ontstaan als gevolg van een ongeluk, onjuist
      gebruik, verwaarlozing, normale slijtage, of indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan de geleverde
      goederen heeft (laten) verricht(en) en/of de geleverde goederen voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden
      heeft aangewend.
8.4 Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik en gebreken die de werking of waarde van de zaken niet
      noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Tecfor Care Nederland is niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, vergoeding van indirecte schade
      of schade wegens gederfde omzet of winst.
9.2 De aansprakelijkheid van Tecfor Care Nederland is in elk geval beperkt tot het schadebedrag welke door haar
      aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval wordt uitgekeerd.
9.3 Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is Tecfor Care Nederland
      nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de factuurwaarde van de betreffende zaak.
9.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan
      opzet of grove schuld zijdens Tecfor Care Nederland.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

10.1 Tecfor Care Nederland blijft eigenaar van aan koper verstrekte stukken, zoals ontwerpen, afbeeldingen, modellen,
      schetsen, tekeningen, films software, (elektronische) bestanden en andere materialen, ongeacht of deze aan koper
      of aan derden zijn verstrekt.
10.2 De in lid 1 genoemde stukken zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet zonder
      schriftelijke toestemming van Tecfor Care Nederland worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt,
      geëxploiteerd, ten toon gesteld of op een andere manier ter kennis van derden worden gebracht.
10.3 De in lid 1 genoemde stukken dienen op eerste verzoek van Tecfor Care Nederland
      onverwijld aan haar te worden teruggegeven.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Op de tussen Tecfor Care Nederland en koper gesloten overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle in verband met de overeenkomst(en) tussen Tecfor Care Nederland en koper voortvloeiende geschillen,
      zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.